เป้าหมาย (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
Week
lnput
Process
Output
Outcome
8
29 .-4
..
59
โจทย์ :
ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- คน
- พืช
- สัตว์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไร?
- ถ้าไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Blackboard  Share : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Wall  Thinking : ใบงานเขียน webความสัมพันธ์ของน้ำกัน
สิ่งมีชีวิตอื่น
Show and Share : นำเสนอ
ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน็้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “เล่นริมน้ำ”  เรือน้อย”
- เพลง “รุ้งกินน้ำ”
- อุปกรณ์การทดลอง “การลอยน้ำ” (กะละมัง ดินน้ำมัน)
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เล่นริมน้ำ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต เช่น คน พืช สัตว์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไร?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานเขียน web ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “แจ่วเรือ”
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “การลอยน้ำ”   (กะละมัง ดินน้ำมัน) มาให้นักเรียนสังเกต
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำการทดลอง “การลอยน้ำ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จะทำอย่างไรให้ดินน้ำมันลอยในน้ำได้?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันทดลอง “การลอยน้ำ”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการทดลองของกลุ่มตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของน้ำกับการเดินทาง
ใช้ :
นักเรียนประดิษฐ์เรือจากกล่องนม
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่าไปวาดไป เรื่อง “เรือน้อย” เพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำ หรือการเดินทางด้วยเรือ
- ครุกระตุ้นด้วยคำถาม “ถ้าเราไม่มีเรือ จะเดินทางข้ามแม่น้ำได้อย่างไร?


เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันทดลองนำเรือที่ประดิษฐ์จากกล่องนมไปลอยในน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “วิถีชีวิตริมน้ำ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?” “อาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวกับน้ำ?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันวิถีชีวิตริมน้ำ

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับกับมีชีวิตอื่น  คน พืช สัตว์
พร้อมวาดภาพประกอบให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ประโยชน์และโทษของน้ำเป็นอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
Show and Share นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์เรือจากกล่องนม


ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน web ความสัมพันธ์ของน้ำกับตัวเรา
- ประดิษฐ์เรือจากกล่องนม
- ปั้นดินน้ำมันวิถีชีวิตริมน้ำ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและได้ดูคลิปวีดีโอ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลอง “การลอย” ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างชิ้นงานหน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
        1.ขั้นสนทนา
        2.ขั้นสอน
        3.ขั้นสรุป
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน                            

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  สัปดาห์ที่ 8 กับการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น คน พืช สัตว์ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า น้ำมีความสำพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอะไรบ้าง ?” นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น คน พืช สัตว์
  น้องหนูดี : คนต้องดื่มน้ำค่ะ
  น้องวันใหม่ : คนเราทุกคนต้องใช้น้ำในการอาบน้ำล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายค่ะ
  น้องไดมอนด์ : ในร่างกายของเรามีน้ำด้วยครับ
  น้องอ๋อมแอ๋ม : พี่ผักก็ต้องกินน้ำถ้าไม่มีน้ำผักก็ตายค่ะ
  น้องกาแฟ : พี่สัตว์ทุกตัวก็กินน้ำเหมือนกับคนครับถ้าไม่มีน้ำพี่สัตว์ก็ต้องตาย
  วันต่อมามีกิจกรรมการทดลองการจมการลอย นักเรียนทุกคนให้ความสนใจมากค่ะ ครูพานักเรียนทดลอง “การจมการลอย” (แก้ว น้ำ ไข่ เกลือ) จากนั้นให้นักเรียนสังเกตการจมการลอยของไข่ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าทำไหมแก้วน้ำที่ใส่เกลือลงไปทำไหมไข่ถึงลอย และ แก้วน้ำที่ไม่ได้ใส่เกลือลงไปทำไมไข่ถึงจม?”
  น้องไดมอนด์ : เกลือไปดึงดูดให้ไข่ลอยขึ้นครับ
  น้องพลอยใส : พี่เกลือไปดูดน้ำและดันไข่ให้ลอยขึ้นค่ะ
  น้องสาว : พี่น้ำที่ใส่เกลือลงไปไปด้วยให้ดันไข่ให้ลอยขึ้นได้ค่ะ
  น้องกาย : แก้วน้ำที่ไม่ได้ใส่เกลือไม่มีแรงดูดไข่ให้ลอยครับ
  น้องน๊อต : แก้วที่ไม่ได้ใส่เกลือไม่เกลือไปช่วยทำให้ไข่ลอยขึ้นครับ
  ครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์เรือจากกล่องนมและตกแต่งเรือให้สวยงาม
  และในวันศุกร์หลังจาก น้องๆ อนุบาล 1 เรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันทำขนมปังแซนวิทร่วมกัน และ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำ ได้รู้จักแบ่งปันให้กับ พี่ๆ คุณครู นักเรียนทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ