เป้าหมาย (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
1
11-15
..
59
โจทย์ :
- สร้างแรงบัลดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Walk and Talk : สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจ
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อ หน่วย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ”
- เกม “ขนส่งน้ำ”

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ใช้ : 
นักเรียนวาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “ทะเลในขวด”โดยครูจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ำ น้ำ  น้ำมัน สีผสมอาหารสีฟ้า
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทดลองทำทะเลในขวด
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ขนส่งน้ำ”โดยครูจัดเตรียมอุปกรณ์การเล่น  เช่น ถัง น้ำ ช้อน
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเล่นเกมขนส่งน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรและเรียนรู้อะไรจากการเล่นเกม?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานเป่าสีน้ำพร้อมวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?” “ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วย ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?

เชื่อม :
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อ หน่วย โดยใช้  Blackboard  Share
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพ (Card & Chart) สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.4/2558
วันศุกร์(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ”
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "มีตัวละครใครบ้าง?”ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?"
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากนิทานที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้:
นักเรียน Show and Share ใบงานเป่าสีน้ำและต่อเติมภาพตามจินตนาการ

ชิ้นงาน
-  Card & Chart วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ใบงานเป่าสีน้ำและต่อเติมภาพตามจินตนาการ
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- ใบงานสรุปหลังการทดลองทะเลในขวดว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่น
เกม “ขนส่งน้ำ” ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้


ตัวอย่างชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
        1.ขั้นสนทนา
        2.ขั้นสอน
        3.ขั้นสรุป
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน                         

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 1
    เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนสร้างแรงบันดาลใจเรื่องที่อยากเรียนรู้ใน Q.4 คุณครูพาเด็กๆสำรวจแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่บริเวณรอบโรงเรียน ขณะที่เดินสำรวจครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร มีอะไรอาศัยอยู่ในน้ำได้บ้าง ทำไมถึงอยู่ในนั้น ?” หลายคนให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดีน้องไดมอนด์ : ครูครับผมเห็นปลาอยู่ในน้ำ ครูครับบ่อน้ำที่โรงเรียนของเรามีกี่บ่อ น้องกาแฟ : ผมเห็นพี่ก้อนหินด้วยครับ ก้อนกินไม่มีชีวิตทำไมอยู่ในน้ำได้ครับ น้องสาว : หนูเห็นมีหอยเชอรี่ต้นไม้อยู่ในน้ำครับ คุณครูให้นักเรียนทำใบงานวาดภาพสิ่งที่ได้พบเห็นในการเดินสำรวจรอบๆโรงเรียน วันนี้ได้เล่านิทานเรื่อง เมืองใต้ทะเล นักเรียนได้ฟังนิทานเพื่อเชื่อมเข้าสู่กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทดลองทะเลในขวด คุณครูก็จะอธิบายว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง และครูและนักเรียนก็เริ่มมทดลองทะเลในขวดร่วมกัน นักเรียนตื่นเต้นมากค่ะที่เห็นเหมือนคลื่นทะเลจริงๆนักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมการทดลองจนจบและคุณครูและนักเรียนก็สรุปร่วมกัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทำใบงานวาดอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้าง วันนี้คุณครูสร้างข้อตกลงและกติกาในการเล่นเกมขนส่งน้ำ คุณครูได้ให้นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน นักเรียนสนุกสนานมากค่ะและตั้งใจทำกิจกรรมตั้งแต้ต้นจนจบ คุณครูและนักเรียนร่วมสรุปในการทำกิจกรรม และคุณครูให้นักเรียนทำใบงานเป่าสีตามจินตนาการ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสีและได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นกลุ่มและการแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อด้วยค่ะ คุณครูทบทวนว่าสัปดาห์นี้ได้ทำอะไรบ้าง และคุณครูก็ชงด้วยนิทานเรื่อง ปูม้ากล้าหาญ คุณครูก็ได้กระตุ้นคำถามว่าพี่ปูม้ามีที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนน่า น้องสาว: อาศัยอยู่ในน้ำ คุณครูถามต่อว่า แล้วมีพี่สัตว์ชนิดไหนบ้างที่อาศัยอยู่ในน้ำ น้องไดมอนด์ : ปลาตัวเล็ก น้องอ๋อม: หอยเชอรี่ คุณครูก็กระต้นคำถามว่าแล้วมีพืชชนิดไหนบ้างที่อยู่ในน้ำ น้องวันใหม่: สาหร่าย น้องน็อต : ผักบุ้ง น้องหนูดี: ผักตบชวา คุณครูให้ทำใบงานการ์ดสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ใน Q.4 ให้นักเรียนวาดรูปภาพว่าอยากเรียนรู้อะไรใน Q.4 ค่ะวันศุกร์คุณครูให้นักเรียนสรุปเรื่องเรียนเรียนผ่านมาให้สัปดาห์นี้ และให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน โดยครูให้นักเรียนทุกคนนำเสนอชิ้นงานที่ตนเองชอบมากที่สุด 1 ชิ้นงานแล้วพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้คุณครุและเพื่อนฟังว่าได้วาดรูปอะไรบ้าง ประทับใจอะไรบ้างกับใบงานชิ้นนี้นักเรียนทุกคนตั้งใจและทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ