เป้าหมาย (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และสามารถถ่ายทอดหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
10
14-18
มี..
 59
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย “  น้ำ” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย น้ำ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย “น้ำหยดสุดท้าย 
Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ น้ำ ”
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน “ปลาดาวบนชายหาด”
- เพลง “ฝนตก ,ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังจากนิทาน
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำ และทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมา
ใช้ :
นักเรียนเขียน Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย : “ น้ำ”?

วันพุธ  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ” พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย น้ำ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง
สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
- นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนซ้อมการแสดงเต้นประกอบเพลง “ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ”
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ” พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย น้ำ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง
สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
-นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
-นักเรียนซ้อมการแสดงเต้นประกอบเพลง “ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ”

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้ว
และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย น้ำหยดสุดท้าย  ” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย “ น้ำ  ” ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้ :
นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงละครเต้นประกอบเพลง

ชิ้นงาน
-ใบงานการพับสีน้ำและต่อเติมภาพตามจินตนาการ
-ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำ
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “น้ำหยดสุดท้าย  ” ให้ผู้อื่นเข้าใจ ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และสามารถถ่ายทอดหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้


ตัวอย่างชิ้นงานหน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
        1.ขั้นสนทนา
        2.ขั้นสอน
        3.ขั้นสรุป
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน                            

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้น้องอนุบาล 1 ได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมาทั้ง Quarter นี้ น้องอนุบาล 1 ได้ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ และวางแผนร่วมกันในการนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เป็นรูปแบบของละครและเต้นประกอบเพลง “ ฉันคือเมฆ” และนำเสนอปิด Quarter ร่วมกับพี่ๆ น้องๆ นักเรียนทุกคนตั้งใจซ้อมการแสดงของตนเองได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ