เป้าหมาย (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Mind mapping
หน่วย : น้ำใส ใจจริง

 (คำถามหลักBig Question: ถ้าในโลกนี้ไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร?

ภูมิหลังของปัญหา : น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญมีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของโลก และเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายของสิ่งมีชีวิต คน  พืชและสัตว์ น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต  เช่น ใช้ในการอุปโภค บริโภค ถึงแม้ว่าน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนกับมาใช้ใหม่ได้โดยวัฏจักรของน้ำ แต่ปัจจุบันประชากรสูงขึ้นทำให้ความต้องการน้ำเพิ่มขึ้น  ในขณะที่ปริมาณน้ำมีเท่าเดิม ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งการใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่าทำให้แหล่งน้ำที่มีเกิดสภาพเสื่อมโทรม  ปนเปื้อนสารเคมี  เป็นแหล่งเชื่อโรค  แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย  ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก 
     ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้นักเรียน  ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทั้งให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของการใช้น้ำในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า


Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) : นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้


ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PBL (Problem Based   Learning)
หน่วย : น้ำใส ใจจริง
ระดับชั้นอนุบาล 1  (Quarter 4) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

week

Input

Process

Output

Outcome
1
11-15 .. 59

โจทย์ :
- สร้างแรงบัลดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key  Questions
 นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อ หน่วย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ”
- เกม “ขนส่งน้ำ”

- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบบริเวณภายในโรงเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ” เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจอยากเรียนรู้เรื่องน้ำ
- ครู แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเล่นเกมขนส่งน้ำ
ทบทวนวิถี
- ทบทวนการบ้าน

ชิ้นงาน
- Card & Chart วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
-ใบงานเป่าสีน้ำและต่อเติมภาพตามจินตนาการ
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่น
เกม “ขนส่งน้ำ”

ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

2
18-22 .. 59

โจทย์ :
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน หน่วย “ น้ำ ”
Key  Question
นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง “ก้อนเมฆมีน้ำใจ “ปลาสายรุ้ง”
- เพลง “ฝนตก”
- เพลง “ซ่า ซ่า ซ่า”

- ครูเล่านิทานเรื่อง “ก้อนเมฆมีน้ำใจ”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาสายรุ้ง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ซ่า ซ่า ซ่า”
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฝนตก”
- นักเรียนเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งชื่อ  หน่วยการเรียนรู้
- ครูเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้บนกระดาน

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับน้ำ
- วาดภาพตัวละครที่ชอบในนิทาน
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง

ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับน้ำ โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้


ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
 ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
    - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน3
25-29 .59
โจทย์ :
แหล่งน้ำ
- ตามธรรมชาติ
- มนุษย์สร้างขึ้น
Key  Questions
- ทำไมร่างกายของคน พืช สัตว์ ถึงมีน้ำ?
- แหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่รู้จัก เช่น แหล่งน้ำจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
Wall  Thinking : ใบงาน web แหล่งน้ำต่างๆ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- ภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆ
- นิทาน เรื่อง “สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล
- อุปกรณ์ในการทดลองการเดินทางของน้ำ” (ขวดเจาะรู  รางไม้ไผ่ น้ำ กะละมัง)
3- ลูกโลก
- ผัก ผลไม้ ดอกไม้  เช่น แตงโม มะนาว ส้ม แครอท  ฟักทอง ดอกอัญชัน ฯลฯ
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณรอบๆโรงเรียน
- ครูนำภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆ เช่น ทะเล น้ำตก แม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน บ่อน้ำ ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล”เพื่อให้นักเรียนเข้าเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
- ครูและนักเรียนทดลอง “การเดินทางของน้ำ” (ขวดเจาะรู  รางไม้ไผ่ น้ำ กะละมัง ) มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูนำลูกโลกมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูนำผัก ผลไม้ ดอกไม้  เช่น แตงโม มะนาว ส้ม แครอท  ฟักทอง ดอกอัญชัน ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต

ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน Web แหล่งน้ำต่างๆ
-  ปั้นดินน้ำมันแหล่งน้ำที่รู้จัก
-  พิมพ์ภาพสีน้ำด้วยมือ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองน้ำผักผลไม้ปั่น

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
4
1-5 .. 59
โจทย์ :
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- การเกิดฝน
- การเกิดรุ้งกินน้ำ
- น้ำขึ้น น้ำลง
Key  Questions
- วัฏจักรของน้ำเกิดขึ้นได้ย่างไร?
- รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร? และรุ้งกินน้ำมีกี่สี ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำและการเกิดรุ้ง
Think  Pair Share : ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง
Wall  Thinking : แผนผังการเกิดฝน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “การเกิดหยดฝน”
- นิทานเรื่อง “นกน้อยแกะรอยน้ำฝน
- เพลง “ รุ้งกินน้ำ”
- อุปกรณ์ในการทดลอง เช่น แก้ว น้ำ สบู่ ก้านมะละกอ แวนขยาย ฯลฯ
- เรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ น้ำขึ้น น้ำลง

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “นกน้อยแกะรอยน้ำฝน”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำ
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ทดลองการเกิดไอน้ำ เช่น กระทะไฟฟ้า น้ำ แวนขยาย
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “การเกิดหยดฝน”
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “รุ้งกินน้ำ”
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเป่าฟองสบู่ โดยใช้แวนขยายหรือมองด้วยตาเปล่า
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ น้ำขึ้น น้ำลง พร้อมวาดภาพประกอบ
- ทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ

ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์ก้อนเมฆจากใยสังเคราะห์
- แผนผังการเกิดฝน
- ปั้นดินน้ำมันวัฏจักรของน้ำ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำและการเกิดรุ้ง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองการเกิดไอน้ำและฟองสบู่

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น การเกิดฝน การเกิดรุ้งกินน้ำ น้ำขึ้น น้ำลง ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
5
8-12 ..59
โจทย์ :
คุณสมบัติ
- ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
- การเปลี่ยนรูปร่างในภาชนะที่ใส่
- สี กลิ่น
- ตัวทำละลาย
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าน้ำจากของแข็งกลายเป็น ของเหลวได้อย่างไร? แล้วจากของเหลวกลายเป็นของแข็งได้อย่างไร?
- น้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกัน มีรูปร่างลักษณะ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ
Wall  Thinking : วาดภาพรูปร่างของน้ำที่อยู่ในภาชนะต่างๆ
Think  Pair Share : การเปลี่ยนรูปร่างของน้ำตามภาชนะที่ใส่
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “น้ำแข็งใส”
- เพลง “ฝนตก, ซ่า ซ่า ซ่า”
- อุปกรณ์ในการทดลอง“ไอศกรีมหลอด”  ( เกลือ น้ำผลไม้ ก้อนน้ำแข็ง  ฯลฯ)
- ภาชนะใส่น้ำ เช่น แก้ว ถ้วย  ขวดจาน ฯลฯ
- อุปกรณ์ในการทดลอง “ตัวทำละลาย” (น้ำ ผงซักฟอง สีผสมอาหาร เกลือ น้ำตาล กระดาษ ฯลฯ)
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนสังเกตการทดลองโดยภาชนะใส่น้ำ เช่น แก้ว ถ้วย  ขวด จาน ฯลฯ ที่แตกต่างกัน มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูและนักเรียนร่วมกันเทน้ำใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ พร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฝนตก”
- ครูและนักเรียนทดลองทำ “ไอศกรีมหลอด”  ( เกลือ น้ำผลไม้ ก้อนน้ำแข็ง  ฯลฯ)
- ครูเล่านิทานเรื่อง “น้ำแข็งใส” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของน้ำ
- ครูและนักเรียนการทดลอง “ตัวทำละลาย” (น้ำ ผงซักฟอง สีผสมอาหาร เกลือ น้ำตาล กระดาษ ฯลฯ) มาให้นักเรียนสังเกต


ชิ้นงาน
- ใบงานวาดภาพรูปร่างของน้ำที่อยู่ในภาชนะต่างๆ
- ปั้นดินน้ำมันเป็นน้ำแข็งใสพร้อมเล่าเรื่องราวประกอบ
- ทดลองทำไอศกรีมหลอด
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ เช่น ของแข็ง ของเหลว
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองทำไอศกรีม

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะคุณสมบัติภายนอกของน้ำ เช่น ของแข็ง ของเหลว และการเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่ใส่ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
 ทักษะการสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

6
15-19 .. 59
โจทย์ :
ประโยชน์ของน้ำ
 Key  Questions
นักเรียนคิดว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
Think Pair Share: ประโยชน์ของน้ำ
Blackboard  Share : การประกอบอาหาร
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “อาบน้ำด้วยกันนะ, น้ำคือชีวิต”
- เพลง “น้ำและไฟ”
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาบน้ำด้วยกันนะ”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจการใช้น้ำบริเวณโรงเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง“น้ำคือชีวิต”
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “น้ำและไฟ”
- สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ำ (การบ้าน)
- นักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทำอาหาร  เช่น  ไข่พะโล้  ต้มจืด ฯลฯ
- ครูเล่านิทานเรื่อง เมฆน้อยลอยมาเพื่อเชื่อมโยงสู่การประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
- ครูเล่านิทานเรื่อง “หนูหนีน้ำ”
- Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ
- เป่าสีน้ำต่อเติมตามจินตนาการ
- ประกอบอาหาร
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำรวมทั้งเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ำ

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์และของน้ำ ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ :
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน7
22 -26ก.พ.-   59
โจทย์ :
โทษของน้ำ
โรคที่มาน้ำ
 Key  Questions
นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษของน้ำ (อุทกภัยที่มาจากน้ำและโรคที่มาจากน้ำ)
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษของน้ำ
Think Pair Share: โทษของน้ำ
Blackboard  Share : การประกอบอาหาร
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “อาบน้ำสนุกจัง, น้ำคือชีวิต”
- เพลง “น้ำและไฟ”
- คลิปวีดีโอ “สึนามิ”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาบน้ำสนุกจัง”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโทษของน้ำ
- ครูเล่านิทานเรื่อง“น้ำคือชีวิต”
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “น้ำและไฟ”
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “สึนามิ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติ
- ครูให้นักเรียนดูคลิป โรคที่มาจากน้ำท่วม
 - นักเรียนเขียน  web  โรคที่มากับน้ำ
 - Show and Share  ภาพเหตุการณ์ภัยที่จากน้ำท่วม
ชิ้นงาน
- การเป่าสีตามจินตนาการ
- เขียน web โรคที่มากับน้ำ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ “สึนามิ”
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ำความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายโทษของน้ำ ตระหนักถึงโทษของน้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

8
29-.-4 มี.59
โจทย์ :
ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- คน
- พืช
- สัตว์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไร?
- ถ้าไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Blackboard  Share : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Wall  Thinking : ใบงานเขียน webความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน็้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “เล่นริมน้ำ”  เรือน้อย”
- เพลง “รุ้งกินน้ำ” “แจวเรือ”
- อุปกรณ์การทดลอง “การลอยน้ำ” (กาละมัง ดินน้ำมัน)
- คลิปวีดีโอ “วิถีชีวิตริมน้ำ”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เล่นริมน้ำ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต เช่น คน พืช สัตว์
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “แจ่วเรือ”
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “การลอยน้ำ” (กะละมัง ดินน้ำมัน) มาให้นักเรียนสังเกต
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำการทดลอง “การลอยน้ำ”
- นักเรียนร่วมกันทดลอง “การลอยน้ำ”
- ครูเล่าไปวาดไป เรื่อง “เรือน้อย” เพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำ เช่นการเดินทางด้วยเรือ
- นักเรียนร่วมกันทดลองนำเรือที่ประดิษฐ์จากกล่องนมไปลอยในน้ำ
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “วิถีชีวิตริมน้ำ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “รุ้งกินน้ำ”
- Show and Share  เรือที่ประดิษฐ์จากกล่องนมชิ้นงาน
- ใบงานเขียน web ความสัมพันธ์ของน้ำกับตัวเรา
- ประดิษฐ์เรือจากกล่องนม
- ปั้นดินน้ำมันวิถีชีวิตริมน้ำ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและได้ดูคลิปวีดีโอ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลอง “การลอย”

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


9
7-11 มี.ค         59
โจทย์ :
การอนุรักษ์น้ำ
Key  Questions
- ทำไมน้ำจึงเน่าเสีย?
- เราจะดูแลรักษาน้ำให้สะอาดได้อย่างไร?
-ถ้าไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Think Pair Share: การทำเครื่องกรองน้ำ
Wall  Thinking :นิทานเล่มเล็กเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ซ่า ซ่า ซ่า”
- คลิปวีดีโอ “ น้ำหยดสุดท้าย”
- ภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำเน่าเสียกับแหล่งน้ำที่สะอาด
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “กรองน้ำใส่”  (ถ่าน หิน ทราย กรวด สำลี ขวดน้ำ น้ำขุ่น แก้ว ถังน้ำ สารส้มก้อน ) มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูให้นักเรียนจับฉลากเลือกอุปกรณ์การทดลอง
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำการทดลอง“กรองน้ำใส่” จากอุปกรณ์ที่กลุ่มตนเองได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามที่กลุ่มตนเองได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลอง “กรองน้ำใส่”
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ น้ำหยดสุดท้าย”
- ครูนำภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำเน่าเสียกับแหล่งน้ำที่สะอาด มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูพานักเรียนไปเก็บขยะรอบบริเวณแหล่งน้ำภายในโรงเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ซ่า ซ่า ซ่า”
- นักเรียนประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ
- Show and Share  ชิ้นงาน

ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่าย
-เขียน  Web  วิธีดูแลน้ำไม่ให้เน่าเสีย      
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำการทดลองและดูคลิปวีดีโอ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะ :
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

10
14-18  มี.. 59
โจทย์
สรุปองค์ความรู้
- นิทรรศการ
 - การแสดงละคร
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย “ น้ำ”
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย น้ำ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย “ น้ำ ”
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ น้ำ”
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน “ปลาดาวบนชายหาด”
- เพลง “ฝนตก ,ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังจากนิทาน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ” พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง
สรุปองค์ความรู้
- นักเรียนทุกคนแสดงละคร
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย “ น้ำ ” ให้ครูและเพื่อนๆฟัง

ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำ
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “น้ำ” ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และสามารถถ่ายทอดหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
ทักษะการสังเกต
ทักษะการสื่อสาร
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาตรฐานการเรียนรู้กับพัฒนาการ

หน่วยน้ำใส ใจจริง ระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำ Quarter 4 ปีการศึกษา 2/2558
สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สาระ
1.สร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ เผชิญกับปัญหา
2.  เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
  - ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
 - สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
3. แหล่งน้ำ                     
- ตามธรรมชาติ
- มนุษย์สร้างขึ้น
4. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- การเกิดฝน       
- การเกิดรุ้งกินน้ำ
- น้ำขึ้น น้ำลง
5. คุณสมบัติ
- ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
- การเปลี่ยนรูปร่างในภาชนะที่ใส่
- สี กลิ่น
- ตัวทำละลาย
6. ประโยชน์ของน้ำ
7. โทษของน้ำ
โรคที่มาน้ำ
8. ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- คน
- พืช
- สัตว์
9. การอนุรักษ์น้ำ
10. สรุปองค์ความรู้หลังเรียน


ด้านร่างกาย
    ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็กในการเคลื่อนไหวร่างกาย  ประดิษฐ์ชิ้นงาน  ได้แก่  
ขีดเขียน  วาดภาพบุคคลระบายสีไม้สีเทียนเล่นกับสีน้ำ   เช่น เป่าสี  พับสีปั้นดินน้ำมันฉีก- ปะ กระดาษเป็นรูปครอบครัวและสิ่งมีชีวิตอื่นต่อเติมภาพตามจินตนาการประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตจากเศษวัสดุต่างๆประกอบอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย การแสดงบทบาทสมมติ/จินตนาการผ่านท่าทางและสีหน้า

พัฒนาการทางด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี  และรู้จักรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เล่นและออกกำลังกาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  .ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
ด้านอารมณ์และจิตใจ
     ผู้เรียนมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน  ทำงานจนสำเร็จ  และแสดงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ได้แก่  การShow and Shareผลงานในแต่ละสัปดาห์  การทำใบงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด  การเก็บของใช้เข้าที่หลังจากทำใบงานหรือประดิษฐ์ชิ้นงาน
 -  ผู้เรียนช่วยเหลืองานเต็มความสามารถด้วยความ
เต็มใจ  เช่น  การจัดเก็บอุปกรณ์ เก็บกวาดห้องเรียน อาสาแจกใบงาน/อุปกรณ์ให้เพื่อน
 -  ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่  มีมารยาทในการพูดเมื่อต้องการพูดจะยกมือก่อนพูดทุกครั้ง 
สนใจฟังเมื่อมีผู้อื่นพูด  มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  ไหว้ขอบคุณเมื่อรับสิ่งของจากผู้อื่นทุกครั้ง
-  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดด้วยการนำเศษวัสดุจากการประดิษฐ์ชิ้นงานทิ้งลงถังขยะอย่างถูกที่
    -  ผู้เรียนมีความสนใจงานด้านศิลปะโดยเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะอย่างมีความสุข ได้แก่  การสร้างงานศิลปะด้วยความเต็มใจ  การแสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจในผลงานศิลปะ

พัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ
มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น
มาตรฐานที่  4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่  5  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  มีความรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ซื่อสัตย์สุจริตและรู้ถูกรู้ผิด
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  มีความเมตตากรุณา  มีน้ำใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ประหยัด อดออม  และพอเพียง
ด้านสังคม
    - ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
   -  ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   -  ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
   -  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู  เพื่อนและผู้อื่น

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่  6  มีทักษะในการดำเนินชีวิต
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  มีวินัยในตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระหวังภัยจากคนแปลกหน้าและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
มาตรฐานที่ที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่  7.2  มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
ตัวบ่งชี้ที่  7.3  รักความเป็นไทย
มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่  8.2  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ปฏิบัติตนเบื้องในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้านสติปัญญา
    -  ผู้เรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากการฟังนิทานหรือเรื่องราวได้
    -  ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับครอบครัว และสิ่งมีชีวิตอื่นจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
    -  ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบเป็นเรื่องราวกับผู้อื่นได้
    -  ผู้เรียนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
    - ผู้เรียนสามารถนับ ตัก ตวงเครื่องปรุงอย่างง่ายๆในการประกอบอาหารได้

พัฒนาการด้านสติปัญญา    
มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่  9.1  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ตัวบ่งชี้ที่  9.2  อ่าน  เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
มาจรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่  10.1  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ตัวบ่งชี้ที่  10.2  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่  10.3  มีความสามารถในการคิดรวบยอด
มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่  11.1  เล่น / ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่  11.2  แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่  12.1  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่  12.2  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ Web  เชื่อมโยงหน่วย  “ น้ำใส ใจจริง  ”    กับพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน
ด้านร่างกาย
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  -  ขีดเขียน  วาดภาพ              
  -  ระบายสีไม้ สีเทียน  ฝนสี
  -  ปั้นดินน้ำมัน ปั้นแป้งโดว์
  - ฉีก  ปะ ตัด ติด
  - ขยำกระดาษ         
  - ตัดกระดาษตามเส้น
  - พับกระดาษ         
  - ต่อเติมภาพตามจินตนาการ
  - ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ / วัสดุเหลือใช้
  - ประกอบอาหาร  
  - เล่นกับสีน้ำ เช่น เป่าสี  พับสี ฉีดสี กลิ้งสี  พิมพ์สีฯลฯ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
- เล่นเครื่องเล่นสนาม
-  เล่นกีฬา  เกมการละเล่น  เช่น  การโยน-รับลูกบอล  เป็นต้น
-  การเคลื่อนไหวร่างกาย  เช่น  เคลื่อนไหวประกอบเพลง  ประกอบคำบรรยาย  เป็นต้น
-  กระโดดขาเดียว  กระโดดสองขา
-  การประดิษฐ์ชิ้นงาน  หรือการทดลอง
-  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด
-  การดึง  การดัน  การจับ  การขว้าง  การเตะ
-  การเลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆ
ความสัมพันธ์มือ-ตา
-  การขีดเขียน   การวาดตามแบบ
-  การร้อย
-  การต่อบล็อก
-  การระบายสี
-  การติดกระดุม
-  การหยิบจับสิ่งของ
-  การเล่นเกม  กีฬา  เช่น  การรับ-การโยน
-  การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  การสวมใส่รองเท้า  ถุงเท้า  เป็นต้น
-  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
ด้านอารมณ์-จิตใจ,  ด้านสังคม
-  การร้องเพลง  การท่องคำคล้องจอง  การทำท่าทางประกอบ
-  การฟังนิทาน  การเล่านิทาน
-  การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เช่น  เล่นกับเพื่อน  เล่นกับครู  เล่นเครื่องเล่น  ฯลฯ
-  การเล่น  การเก็บของเล่น
-  การแบ่งปัน   การรอคอย
-  การบอกความรู้สึก  ความต้องการ
-  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
-  การรู้บทบาทหน้าที่
-  ฯลฯ

ด้านสติปัญญา
- การรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ในการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบตัว
-  การใช้ภาษาสื่อความหมาย  และความคิด
-  การรู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ เช่น  สี  ขนาด  รูปร่าง  เป็นต้น
-  การจดจำชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
-  การฝึกใช้อวัยวะรับสัมผัสต่างๆ  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  และผิวหนัง
-  การสนทนาถาม-ตอบ
-  การอธิบาย  การนำเสนอสิ่งที่ทำหรือคิด
-  เกมการศึกษา
-  การทดลอง  ฯลฯ


เชื่อมโยงหน่วย  “ น้ำใส ใจจริง ”   กับพัฒนาการสาระพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
การฟัง
-  ฟังนิทาน
-  ฟังเพลงและเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบ
-  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง/ข้อตกลง
-  ฟังและตอบคำถาม
-  การเป็นผู้ฟังที่ดี
-  การฟังและจำแนกเสียง  เช่น  เสียงสัตว์
การพูด 
-  บอกความต้องการ/ความรู้สึก
-  สนทนาถาม-ตอบ
-  อธิบายสิ่งที่เข้าใจ
-  ร้องเพลง  คำคล้องจอง
-  แนะนำ/บอกชื่อของสิ่งต่างๆ
-  เล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ที่ได้ฟัง  ได้เห็น  หรือประสบจริง
-  แต่งประโยคจำคำ / ภาพ
-  เล่าเรื่องตามภาพ
การอ่าน
- อ่านตามภาพ
-  อ่านท่าที  ท่าทาง  สีหน้า  ลักษณะต่างๆ
-  การอ่านคำตามภาพ / สัญลักษณ์
-  อ่านตามตัวอย่าง
-  การสะกดคำง่ายๆ  เช่น   แม่ ก กา
การเขียน
-  เขียนตามตัวอย่าง
-  เขียนตามจินตนาการ
-  การเขียนชื่อตนเอง ฯลฯ
การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ
-  การจำแนกความเหมือนความต่าง  มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
-  การจัดหมวดหมู่ เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี น้ำหนัก
-  การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ
ด้านตัวเลขและจำนวน
-  การนับจำนวน  ลำดับจำนวน  สัญลักษณ์แทนจำนวน
-  การรู้ค่าจำนวน
-  การดำเนินการเกี่ยวกับจำนวน
ด้านมิติสัมพันธ์
-  เข้าใจตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน
-  เข้าใจระยะ เช่น ใกล้ ไกล ตรงข้าม ระหว่าง
-  การเข้าใจทิศทาง เช่น ซ้าย ขวา หน้า หลัง
-  การต่อชิ้นส่วนภาพ
ทักษะทางด้านเวลา
-  การเปรียบเทียบในเรื่องเวลา
-  การลำดับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน
-  ฤดูกาล
ทักษะการคิด
-  การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5
-  การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
-  ความคิดสร้างสรรค์
-  การคิดแก้ปัญหา
ทักษะการใช้ภาษา / การสื่อสาร
-  การฟัง
-  การพูด
-  การอ่าน
-  การเขียน
- ท่าทาง  สีหน้า  อารมณ์
การฟัง
-  ฟังคำสั่งเข้าใจ  ปฏิบัติตามได้  เช่น Sit down , Stan   up  เป็นต้น
-  ฟัง  เข้าใจความหมาย  สนทนาโต้ตอบได้  เช่น What  you  name ?  My name  is……..  What  is  this ? It’s a…….
What do  like ?  I  like  ……………
-  ร้องเพลง  เข้าใจความหมาย
การพูด
-  พูดสนทนาโต้ตอบ
-  บอกคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น  เกี่ยวกับอวัยวะ  เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้  เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต / ไม่มีชีวิต ฯลฯ
การอ่าน
-  อ่านคำศัพท์จากภาพ
-  อ่านตามตัวอย่าง
- อ่าน A-Z
การเขียน
-  เขียน  A-Z
-  เขียนชื่อตัวเอง
-  เขียนคำตามตัวอย่าง
- เขียนประโยคตามตัวอย่าง
ทักษะการสังเกต
- ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้ม กายสัมผัส
- เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของสิ่งต่างๆ
- จัดกลุ่มได้ตามเกณฑ์ง่ายๆ ที่กำหนดขึ้นเอง เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด น้ำหนัก
ทักษะการตั้งคำถาม
ตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกตหรือสงสัยได้อย่างสมเหตุสมผล
ทักษะการคาดเดาเหตุการณ์
คาดเดาคำตอบและคาดเดาได้อย่างสมเหตุผล มีความเป็นไปได้  ตามลำดับขั้นตอน
ทักษะการทดลอง 
- เลือกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม
- ทดลองตามลำดับขั้นตอน
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะเก็บข้อมูล
วาดภาพสรุปขั้นตอนการทดลองตามความเข้าใจของตนเองและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ทักษะการสรุปผล
- พูดสนทนาโต้ตอบ / นำเสนอผ่านภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตารางวิเคราะห์เชื่อมโยงหน่วยสาระที่ควรเรียนรู้
ตัวเรา
       รู้จักชื่อ  นามสกุล  รูปร่าง  หน้าตา  รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด  ปลอดภัย  การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองคนเดียว  หรือกับผู้อื่น  ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  และมารยาทที่ดี
หน่วยสาระ
1.  หน่วยร่างกาย
2.  หน่วยเด็กดี
3.  หน่วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
4.  หน่วยเนื้อ  นม  ไข่
5. หน่วยอาหาร

บุคคลและสถานที่
           เด็กควรมีโอกาสได้รู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา  ชุมชน  รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิต ประจำวัน


หน่วยสาระ
1.  หน่วยครอบครัว
2.  หน่วยโรงเรียน
3.  หน่วยชุมชน
4.  หน่วยบุคคลสำคัญ
5.  หน่วยเมืองไทย
6.  หน่วยวันสำคัญ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันครู  วันเด็ก ฯลฯ

ธรรมชาติรอบตัว
    เด็กควรได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต  สิ่งไม่มี ชีวิต  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ  เช่น  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน  ฯลฯ
หน่วยสาระ
1.  หน่วยสัตว์
2.  หน่วยผีเสื้อ
3.  หน่วยน้ำ
4.  หน่วยพืช  ผัก  ผลไม้
5.  หน่วยดอกไม้
6.  หน่วยอากาศ
7.  หน่วยกลางวัน  กลางคืน
8.  หน่วยโลกสวยด้วยมือเรา
9.  หน่วยฤดูกาล
10.  หน่วยตาวิเศษ
สิ่งต่างๆ รอบตัว
      เด็กควรได้รู้จักสี  ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง  น้ำหนัก  ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว  สิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิต ประจำวันหน่วยสาระ
1.  หน่วยการคมนาคม
2.  หน่วยการสื่อสาร
3.  หน่วยพลังงาน
4.  หน่วยวิทยาศาสตร์
5.  หน่วยคณิตศาสตร์
6.  หน่วยเครื่องมือเครื่องจักร
7.  หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน
8.  หน่วยของเล่น  ของใช้