เป้าหมาย (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายโทษของน้ำ ตระหนักถึงโทษและโรคที่มาจากน้ำ

Week
lnput
Process
Output
Outcome
7
22-26
..
59
โจทย์ :
โทษของ
 Key  Questions
นักเรียนคิดว่าน้ำมีโทษอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษของน้ำ
Think Pair Share: โทษของน้ำ
Blackboard  Share : การประกอบอาหาร
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “ น้ำเสีย  ”
- เพลง “ผลไม้”
- คลิปวีดีโอ “สึนามิ”
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ น้ำเสีย ”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโทษของน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมถึงมีโรคที่มาจากน้ำ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานเขียน web โทษของน้ำและโรคที่มาจากน้ำ

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “รุ้งกินน้ำ”
ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองฟองสบู่ เช่น แก้ว น้ำ สบู่ ก้านมะละกอ แว่นขยาย ฯลฯ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเป่าฟองสบู่ จากนั้นใช้แวนขยายหรือมองด้วยตาเปล่า ในการสังเกตดูสีของรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นในฟองสบู่
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำการทดลอง
ใช้ :
นักเรียนทดลองฟองสบู่
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “สึนามิ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรรู้สึก
อย่างไร?” “ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินมันการป้องกันน้ำท่วม

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ผลไม้”
- ครูให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำเมนูอาหาร “น้ำผลไม้ปั้น”
- นักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทำอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์และพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบเมนูอาหาร“น้ำผลไม้ปั้น”
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนู “น้ำผลไม้ปั้น”
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโทษของน้ำและโรคที่มาจากน้ำ
พร้อมวาดภาพประกอบให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “โทษของน้ำและโรคที่มาจากน้ำเป็นอย่างไรบ้าง?

เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
Show and Share นำเสนอชิ้นงานใบงานเขียน web โทษของน้ำและโรคที่มาจากน้ำ

ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน web โทษของน้ำและโรคที่มาจากน้ำ
- ปั้นดินน้ำมัน การป้องกันน้ำท่วม
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษของน้ำรวมทั้งเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ “สึนามิ”
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ำ ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายโทษของน้ำ ตระหนักถึงโทษและโรคที่มาจากน้ำ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตัวอย่างชิ้นงาน


หน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
        1.ขั้นสนทนา
        2.ขั้นสอน
        3.ขั้นสรุป
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน                           

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  สัปดาห์นี้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องโทษของน้ำ เช่นภัยธรรมชาติ โรคที่มาจากน้ำ เด็กๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าโทษของน้ำมีอะไรบ้าง?”
  น้องไดมอนด์ : น้ำเน่าครับ
  น้องกาแฟ : น้ำเหม็นเกิดจากเศษขยะครับ
  น้องน็อต : น้ำท่วมป่าครับ
  น้องหนูดี : ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านค่ะ
  น้องสาว : คลื่นยักษ์สึนามิค่ะ
  น้องกาย : พอน้ำเหม็นพี่ปลาก็จะตายครับ
  ในสัปดาห์นี้เห็นได้ชัดว่าเด็กๆ ทุกคนเห็นโทษของน้ำต่อสิ่งมีชีวิตอื่นผ่านเรื่องราว และเรื่องเล่าอีกทั้งคุณครูยังสังเกตเห็นว่าเด็กๆ เห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ยอดเยี่ยมมากค่ะ
  ส่วนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนให้ความร่วมมือ สนใจ และกระตือรือร้น ตั้งใจทำผลงานของตัวเองได้เต็มศักยภาพของตนเองดีมากๆ ค่ะ

  ตอบลบ