เป้าหมาย (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์ของน้ำ ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week
                  lnput         
Process
Output
Outcome
6
15-19
 ..
59
โจทย์ :
ประโยชน์ของน้ำ
 Key  Questions
นักเรียนคิดว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
Think Pair Share: ประโยชน์และโทษของน้ำ
Blackboard  Share : การประกอบอาหาร
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อาบน้ำสนุกจัง”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องใช้น้ำ?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฝนตก”
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “ไอศกรีมหลอด”  ( เกลือ น้ำผลไม้ ก้อนน้ำแข็ง  ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำจากของแข็งกลายเป็นของเหลวได้อย่างไร แล้วน้ำจากของเหลวกลายเป็นของแข็งได้อย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลอง “ไอศกรีมหลอด”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
 นักเรียนร่วมกันทำไอศกรีมหลอด
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง“น้ำคือชีวิต”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำมีสำคัญอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำน้ำมาประกอบอาหารอะไรได้บ้าง?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “น้ำและไฟ”
- ครูให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำเมนูอาหาร “วุ้น”
- นักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทำอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์และพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบเมนูอาหาร“วุ้น”
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนู “วุ้น”
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ
พร้อมวาดภาพประกอบให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ประโยชน์ของน้ำเป็นอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
Show and Share นำเสนอชิ้นงานใบงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ

ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ
- ทดลองการประกอบอาหาร
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำรวมทั้งเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ำ ความรู้
: นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์ของน้ำ ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
        1.ขั้นสนทนา
        2.ขั้นสอน
        3.ขั้นสรุป
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน       

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ วันแรกของสัปดาห์ครูเล่านิทานเรื่อง “อาบน้ำสนุกจัง”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องใช้น้ำ?”
  น้องน็อต : ถ้าเราขาดน้ำอาจจะตายได้
  น้องหนูดี : ร่างกายของเราต้องการน้ำค่ะ
  น้องสาว : ถ้าเราไม่รดน้ำพี่ต้นไม้ก็จะตาย
  น้องกาย : เพราะว่าน้ำให้เราดื่มกินได้
  วันต่อมานักเรียนประกอบอาหาร โดยมีส่วนประกอบคือ น้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำน้ำมาประกอบอาหารอะไรได้บ้าง?”
  น้องไดมอนด์: น้ำผลไม้ปั่นครับ
  น้องพลอยใส : แกงจืดค่ะ
  น้องอ๋อม : เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
  น้องกาแฟ : ต้มยำครับ
  น้องหนูดี : น้ำเต้าหู้ค่ะ
  น้องโช๊ค : ขนมวุ้นคับ
  จากนั้นครูพานักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารเมนูที่เลือกทำคือ เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ,เด็กๆ ให้ความสนใจในการทำอาหารและรู้สึกตื่นเต้นใจดีที่ได้ทำ อีกทั้งได้ทำชิ้นงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ เด็กๆ ให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากๆ ค่ะ เวลาทำงานก็ทำได้ทันเวลาทุกคนค่ะเยี่ยมมากๆ ค่ะ

  ตอบลบ