เป้าหมาย (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

Week3

เป้าหมายรายสัปดาห์  :  นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
3
25-29
..
59
โจทย์ :
แหล่งน้ำ
- ตามธรรมชาติ
- มนุษย์สร้างขึ้น
Key  Questions
- ทำไมร่างกายของคน พืช สัตว์ ถึงมีน้ำ?
- แหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่รู้จัก เช่น แหล่งน้ำจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
Think Pair Share : ความเหมือน / ความต่างของแหล่งน้ำ
Wall  Thinking : ใบงาน web แหล่งน้ำต่างๆ
Show and Share : นำเสนอ
ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- ภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆ
- นิทาน เรื่อง “สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล
-อุปกรณ์ในการทดลองการเดินทางของน้ำ” (ขวดเจาะรู  รางไม้ไผ่ น้ำ
กาละมัง)
3- ลูกโลก
- ผัก ผลไม้ ดอกไม้  เช่น แตงโม มะนาว ส้ม แครอท  ฟักทอง ดอกอัญชัน ฯลฯ

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณรอบๆโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด แหล่งน้ำที่พบในบริเวณโรงเรียนเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ได้พบเห็นภายในบริเวณโรงเรียนจากการเดินสำรวจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนใช้น้ำจากที่ใดบ้าง?
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-  ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “การเดินทางของน้ำ” (ขวดเจาะรู  รางไม้ไผ่ น้ำ กะละมัง ) มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง“การเดินทางของน้ำ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึก : นักเรียนปั้นดินน้ำมันแหล่งน้ำที่รู้จัก
อย่างไรจากการทดลอง?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล”เพื่อให้นักเรียนเข้าเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน

ใช้ :
 นักเรียนพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยมือเป็นสัตว์ใต้ท้องทะเล  
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆ เช่น ทะเล
น้ำตก แม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน บ่อ
น้ำ ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “แหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากภาพโปสเตอร์
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานเขียน web แหล่งน้ำ
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากภาพโปสเตอร์
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในสัปดาห์ที่ 3 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม :
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ :
Show and Share นำเสนอชิ้นงานใบงานเขียน Web แหล่งน้ำต่างๆ


ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน Web แหล่งน้ำต่างๆ
- ปั้นดินน้ำมันแหล่งน้ำที่รู้จัก
- พิมพ์ภาพสีน้ำด้วยมือ
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองการเดินทางของน้ำ
 ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
        1.ขั้นสนทนา
        2.ขั้นสอน
        3.ขั้นสรุป
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน                            

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น คุณครูได้พาเด็กๆเดินสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณรอบๆ โรงเรียน วันอังคารคุณครูก็พานักเรียนเดินสำรวจโรงเรียนอีกรอบเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าแหล่งน้ำที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนแตกต่างและมีลักษณะอย่างไรบ้าง วันพุธ คุณครูได้เล่านิทานให้นักเรียนฟังเรื่อง สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล เพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนรู้ว่าน้ำทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร วันพฤหัสคุณครูนำภาพแหล่งน้ำต่างๆมาให้นักเรียนดูว่ามีแหล่งน้ำอะไรบ้าง เช่น น้ำตก หนอง คลอง บึง เขื่อน บ่อ นักเรียนตื่นเต้นมาที่ได้เห็นภาพแหล่งน้ำที่นักเรียนบางคนไม่เคยพบเห็นมาก่อน และนักเรียนก็ได้ทำใบงานแตก Wed แหล่งน้ำต่างๆ วันศุกร์ คุณครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานที่นักเรียนชอบ 1 ใบงานแล้วนำเสนอให้เพื่อนฟังว่าได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์และความประทับใจกับชิ้นงานของตนเอง ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนก็ได้เรียนรู้แหล่งน้ำจากที่โรงเรียนและนักเรียนก็บอกได้ว่าแหล่งน้ำที่บ้านของนักเรียนมีแหล่งน้ำอะไรบ้าง และบอกได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง นักเรียนตั้งใจทำใบงานมากค่ะ

    ตอบลบ