เป้าหมาย (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับน้ำ โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
2
18-22
..
59
โจทย์ :
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน หน่วย “น้ำ 
Key  Question
นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง “หยดน้ำผจญภัย “ปลาสายรุ้ง”
- เพลง “ฝนตก”
- เพลง “ซ่า ซ่า ซ่า”

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “  หนอนน้อยเยือนหนองน้ำ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพตัวละครเกี่ยวกับนิทาน
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ “พายุทอร์นาโด”โดยครูจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ำ น้ำ  ท่อ PVC สีผสมอาหารสีฟ้า
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทดลองทำพายุทอร์นาโดในขวด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรและเรียนรู้อะไรจากการทดลองพายุทอร์นาโดในขวด?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทดลอง
ใช้ :
นักเรียนทำใบงานสรุปหลังการทดลองพายุทอร์นาโดในขวดว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาสายรุ้ง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนปั้นดินน้ำมันสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ
วันพฤหัสบดี(1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฝนตก”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับน้ำ?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำ?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ใน หน่วย “  น้ำ”
- ครูเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นบนกระดานโดยใช้  
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 2
วันศุกร์ 1 ( ชั่วโมง )
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 2 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร

เชื่อม :
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ :
 Show and Share นำเสนอชิ้นงานใบงานสรุปหลังการทดลองพายุทอร์นาโดในขวดว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง

ชิ้นงาน
- วาดภาพตัวละครเกี่ยวกับนิทาน
- ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ
-ใบงานสรุปหลังการทดลองพายุทอร์นาโดในขวดว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง


 ความรู้
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับน้ำ โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน


สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ น้ำใสใจจริง
ระดับชั้นอนุบาล 1 Quarter 4 ปีการศึกษา 2559

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- เราต้องดื่มน้ำทุกวัน                                     - น้ำตกมาจากก้อนเมฆ                                       
- น้ำใช้แปรงฟันได้                                    
 - น้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลา                     
- น้ำใช้เลี้ยงสิ่งมีชีวิตได้
- น้ำเป็นที่ออกกำลังกายได้ เช่น ว่ายน้ำ
- น้ำใช้ผสมสีได้
- น้ำใช้ทำความสะอาดบ้านได้       
- น้ำใช้ทำอาหารได้
- ต้มน้ำร้อนไว้ชง นม กาแฟ โอวัลติน
- น้ำกลายมาเป็นน้ำแข็ง
-ใช้น้ำต้มไข่ได้
- น้ำใช้อาบน้ำเด็กๆ และอาบน้ำให้หมา/สัตว์ต่างๆ ได้
- ใช้ซักผ้าได้
- น้ำใช้หุงข้าวได้
- น้ำใช้รดผัก/ต้นไม้ได้
- น้ำมาจากทะเล
- ปลูกพืชในน้ำได้                          
- ทำไมปลาถึงอยู่ในน้ำ                                           
    - ทำไมน้ำถึงรดผักได้       
- ทำไมต้องเอาน้ำไปชงกาแฟ และนม                      
    - น้ำมีอยู่ที่ไหนบ้าง
- ทำไมน้ำถึงเป็นหมอกได้                                             
  - น้ำมาจากไหน
- ทำไมน้ำถึง นำทำอาหารได้                           
- ทำไมน้ำต้มไข่ได้                                    
- ทำไมเราต้องใช้น้ำ
- ทำไมน้ำถึงดื่มได้                                       
- ทำไมเราต้องใช้น้ำอาบน้ำ
- ทำไมเราต้องใช้น้ำแปรงฟัน                          
- ทำไมถึงเกิดรุ้งกินน้ำ
- ทำไมก้อนเมฆถึงมีน้ำ                                 
- ทำไมเรียกน้ำว่าน้ำปลา
- ทำไมน้ำทะเลถึงเค็ม                                
- ทำไมเราต้องมีน้ำมูก
- ทำไมน้ำถึงมีหลายสี                                   
- ทำไมน้ำถึงกินได้และกินไม่ได้
- ทำไมในร่างกายเราถึงมีน้ำ
- ทำไมน้ำถึงนำไปทำอาหารได้

หน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
        1.ขั้นสนทนา
        2.ขั้นสอน
        3.ขั้นสรุป
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน       

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 2
    วันจันทร์ คุณครูชงด้วยการเล่านิทาน เรื่อง แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ คุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดว่าให้พี่นิทานเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีตัวละครอะไรบ้าง ตัวละครทั้งหมดมีกี่ตัว จากนั้นคุณครูก็ได้เชิญคนที่น่ารักมารับกระดาษทำใบงาน วาดภาพตัวละคร นักเรียนตั้งใจมากค่ะ
    วันอังคารวันนี้คุณครูเชื่อมด้วยเรื่อง ปลาสร้อยชอบพิสูจน์ แล้วคุณครูก็เชื่อมเข้าสู่การพิสูจน์การทำการทดลอง พายุทอร์นาโด ว่าเป็นอย่างไรบ้างให้นักเรียนทดลองไปพร้อมๆกับคุณครู นักเรียนตื่นเต้นมากค่ะ คุณครูใช้คำถามว้านักเรียนเห็นอะไรบ้าง นักเรียนก็ได้ตอบว่าเห็นน้ำหมุนๆ เป็นเกรียวๆ วันพุธคุณครูทบทวนเรื่องที่ผ่านมา แล้วเล่านิทานเรื่อง บอลลูน เพื่อเชื่อโยงกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำว่ามีอะไรบ้าง ให้นักเรียนปั้นดินน้ำสิ่งที่มีชีวิตในน้ำ วันพฤหัสบดีคุณครูถามสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ นักเรียนช่วยกันคิดที่แตกต่างจากเพื่อน
    วันศุกร์คุณครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน นักเรียนตั้งใจมากค่ะ

    ตอบลบ